ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας

Μία από τις διαδικασίες που έχουν τροποποιηθεί το τελευταίο διάστημα και αφορούν το γραφειοκρατικό κομμάτι μίας τελετής είναι ο τρόπος πληρωμής των εξόδων κηδείας. Έτσι, με την επιστημονική επιμέλεια της λογιστικής εταιρείας “Λογίστωρ” σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τις βασικές παραμέτρους της Υπουργικής Απόφασης.

ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

α) Ο Οίκος Τελετών που έχει αναλάβει την τελετή εκδίδει παραστατικό για τις δαπάνες, με το Α.Μ.Κ.Α. του θανόντος και με τα στοιχεία Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

β) Το παραστατικό αναρτάται μέσω της ενότητας «Παρασταστικά Εξόδων Κηδείας» του e-ΕΦΚΑ (στη θέση του ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να αναρτηθεί μέχρι και τις 31/12/2020 ψηφιοποιημένη μορφή χειρόγραφου τιμολογίου).

Ο ΑΙΤΩΝ

α) Υποβάλλει την αίτηση αποζημίωσης για τα έξοδα της κηδείας στο e-ΕΦΚΑ.

β) Θα πρέπει να καταχωρήσει στο e-ΕΦΚΑ: 1) τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, 2) τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του θανόντος, 3) το προσωπικό Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. του, 4) έναν έγκυρο αριθμό τραπεζικού λογαριασμό στον οποίο είναι (συν)δικαιούχος, 5) μία ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση και 6) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Κάνει μία απλή υπεύθυνη δήλωση ότι επιμελήθηκε την τελετή και δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα της κηδείας από οποιονδήποτε άλλο φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΠΟΣΟ

α) Υπολογίζεται με βάση τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων.

β) Η απόφαση πληρωμής εκδίδεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο.

γ) Το πληρωτέο ποσό δεν επηρεάζεται από τυχόν ασφαλιστικές οφειλές.

*Η πληρωμή των εξόδων κηδείας συνταξιούχων και ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ καθίσταται εφικτή χάρη στην Υπουργική Απόφαση (21919/7423/Β’/2272/14.06.2020)